เมืองบางขลัง   เมืองเก่าที่นำประวัติศาสตร์มารับใช้สังคม   สุขภาพจิตดี   บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
เช่าบูชาเหรียญสองพ่อขุน (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ - พ่อขุนผาเมือง)
 


รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์
   เมืองบางขลังกับสื่อมวลชน
   
กระดานข่าว/รับเรื่องราวร้องทุกข์
   เพลงรุ่งเรืองเมืองบางขลัง
   ประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง
   ประวัติหมู่บ้าน
   เรียนศิลปะโดยศิลปินพื้นบ้าน
   กระแสกาลตำนานเมือง

เทศบาลตำบลเมืองบางขลังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กร
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2561เทศบาลตำบลเมืองบางขลังร่วมทีมวิจัย สกว.
ทำเส้นทางท่องเที่ยววิธีชาวนา ตำบลเมืองบางขลัง
         รุ่งเรืองเมืองบางขลัง      
         หนีรักมาพักสุโขทัย
          เสน่ห์สาวบางชลัง
         เทอดบารมีจักรีราชวงศ์

มอบพันธุ์ข้าวให้กับทีมวิจัย สกว. วิถีชาวนา


 โครงการธนาคารขยะขยะชุมชน
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
 


 
 
     
 


        ความรู้เรื่องภาษีป้าย
        ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
        แผนผังการปฏิบัตงาน/ปรับลดขั้นตอน 
        คำร้องทั่วไป
        คำร้องขอใช้น้ำประปา
        แบบขอรับบริกาข้อมูลตาม
--        พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

       คำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
---      ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        แบบ ภ.ง.ด 1-3
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        ความรู้เรื่องภาษีบำรุงท้องที่  
        การชำระภาษี  
        กฏหมาย อบต.
        การบริหารงานบุคคล
        กฏหมายหลัก
        กฏหมาย อบจ.
        กฏหมายเทศบาล
        กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
        เทศบาล
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนตำบล
        กรุงเทพมหานคร
        เมืองพัทยา
        ครูไทย


 
  กิจการสภา ฯ
  การเงินและพัสดุ
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนพัฒนา สี่ ปี
  เทศบัญญัต
  ผลการดำเนินงาน

  งานบุคลากร

  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  ข้อตกลงปฏิบัติการ
  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  แจ้งข่าวสารการทุจริต
  ผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือประชาชน
  แผนการท่องเที่ยว
 ผลประเมิน LPA
  ผลงานปฏิบัติงานประจำปี


ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงกาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดปากคลองช้าง หมู่ที่ ๓ ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนากลาง หมู่ที ๗ - หมู่ ๙ ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนสายบ้านนายสมบัติ บ้านคลองแห้ง หมู่ที่ ๑ ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายริมคลองหมูโจน บ้านขอนซุง หมู่ที่ ๔ ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนากลาง หมู่ที่ ๗
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL บ้านไผ่ขวาง หมู่ที ๘
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๘ รายการ
ประกาศเรื่องการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเรื่องการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายหน้าวัดน้ำด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
บันทึก ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asp
haltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asp
haltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างฯ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
แบบงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
ประกาศ เรื่อง การออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ .๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตประกอบร้านค้าประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตประกอบร้านค้าประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายหน้าวัดน้ำด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงสร้างเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง


 

แผนที่เดินทางสู่เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง