จุดกำเนิดประเทศไทย   ลำคลองใหญ่ฝากระดาน   พุทราหวานสินค้านำ   หัตถกรรมไม้กวาด   ประวัติศาสตร์กรุพระเครื่อง   รุ่งเรืองเมืองบางขลัง
 

 
เช่าบูชาเหรียญสองพ่อขุน (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ - พ่อขุนผาเมือง)
 


รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์
   เมืองบางขลังกับสื่อมวลชน
   
กระดานข่าว/รับเรื่องราวร้องทุกข์
   เพลงรุ่งเรืองเมืองบางขลัง
   ประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง
   ประวัติหมู่บ้าน
   เรียนศิลปะโดยศิลปินพื้นบ้าน
   กระแสกาลตำนานเมือง

งานหมากม่วง หมากปรางของดีศีสวรรคโลก ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ขอรับบริจาคมือถือ
รุ่นเก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ         รุ่งเรืองเมืองบางขลัง      
         หนีรักมาพักสุโขทัย
          เสน่ห์สาวบางชลัง
         เทอดบารมีจักรีราชวงศ์


 วันเด็กแห่งชาติ 2561


 
 
     
 


        ความรู้เรื่องภาษีป้าย
        ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
        แผนผังการปฏิบัตงาน/ปรับลดขั้นตอน 
        คำร้องทั่วไป
        คำร้องขอใช้น้ำประปา
        แบบขอรับบริกาข้อมูลตาม
--        พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

       คำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
---      ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        แบบ ภ.ง.ด 1-3
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        ความรู้เรื่องภาษีบำรุงท้องที่  
        การชำระภาษี  
        กฏหมาย อบต.
        การบริหารงานบุคคล
        กฏหมายหลัก
        กฏหมาย อบจ.
        กฏหมายเทศบาล
        กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
        เทศบาล
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนตำบล
        กรุงเทพมหานคร
        เมืองพัทยา
        ครูไทย


 
  กิจการสภา ฯ
  การเงินและพัสดุ
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนพัฒนา สี่ ปี
  เทศบัญญัติ
  ผลการดำเนินงาน

  งานบุคลากร

  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  ข้อตกลงปฏิบัติการ
  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  แจ้งข่าวสารการทุจริต
  ผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือประชาชน
  แผนการท่องเที่ยว
 

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๘ รายการ
ประกาศเรื่องการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายหน้าวัดน้ำด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
บันทึก ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asp
haltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asp
haltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างฯ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
แบบงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concretc สายริมคลองแม่มอก หมู่ที่ ๖ ต.เมืองบางขลัง
ประกาศ เรื่อง การออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตประกอบร้านค้าประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายหน้าวัดน้ำด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงสร้างเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง


 

แผนที่เดินทางสู่เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง