เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี 2564

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/uocjgk

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/uocjgk

ใส่ความเห็น