ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย

ก่อน 31 ธันวาคม 2563 ท่านเจ้าของป้าย ที่ประสงค์ทำการเปลี่ยนแปลงขนาด ประเภทและข้อความป้าย รวมถึง การแจ้งยกเลิก หรือ รื้อถอนป้าย ท่านสามารถติดต่อ ยื่นคำร้อง แสดงความประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการชำระภาษีป้ายปี 2564 ต่อไป

ใส่ความเห็น