ประชาสัมพันธ์แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

สำนักงาน กกต. จังหวัดสุโขทัย ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ตาม พรบ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล

โดยประชาชนในเขตเลือกตั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563

Download (PDF, Unknown)

ใส่ความเห็น