โครงการธนาคารขยะชุมชน
(ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการ "จังหวัดสะอาด" ประชารัฐปีงบประมาณ 2561)
ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
13 มิถุนายน 2561