เทศบาลตำบลเมืองบางขลังได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561