เทศบาลตำบลเมืองบางขลังร่วมทีมวิจัย สกว.
ทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนา เมืองบางขลัง
วันที่ 8 สิงหาคม 2561