เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ได้รับการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า รอบ 2 ประจำปี 2561
(วันที่ 6 สิงหาคม 2561)