โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของถนนพระร่วงและพระราชวงศ์สมเด็จพระราชดำเนินเมืองบางขลัง