งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง