ฝ่ายบริหาร
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

นาย สุวิทย์ ทองสงค์

นายกเทศมนตรี

 

นายประทวน ขุมเพ็ชร
รองนายกฯ

นายวนัส คุ้มสา
รองนายกฯ

นางสาวอรณี พูลเลิศ
เลขานายกฯ

นายทองสุข ผะอบนาค
ที่ปรึกษานายกฯ

 
นายมาเยือน โพธิ์ทอง
ประธานสภาฯ
 

นายนง ผะอบนาค
รองประธานสภาฯ