กองคลัง

 

อำไพ เพ็ชรแอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ณัฏฐชญา ตาวงษ์
จพง.การเงินและบัญชีฯ
สายรุ้ง คงรอด
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลลิตา พุทธนารายณ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
วิชชุดา ครุฑจันทร์
ผช.จนพ.การเงินฯ
ภาวิณี แมลงภู่
พนักงานจ้างเหมา
มาริสา ภู่รพ
พนักงานจ้างเหมา