กองคลัง

 

อำไพ เพ็ชรแอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ณัฏฐชญา ตาวงษ์
จพง.การเงินและบัญชีฯ
วิชชุดา ครุฑจันทร์
ผช.จนพ.การเงินฯ
ภาวิณี แมลงภู่
พนักงานจ้างเหมา
     
 
มาริสา ภู่รพ
พนักงานจ้างเหมา
ภารวี มิ่งเมือง
พนักงานจ้างเหมา