กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

อำไพ เพ็ชรแอน
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
 
ธนิตตา กล่ำบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
ภัทรวดี แก้วเมือง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
กันตา พิณนา
ครู คศ.๑
มาลัย ปานพรม
ครู คศ.๑
สิรินญา สุขมั่น
ครู คศ.๑
       
กัญญาภัค สวัสดิรักษา
ครูผู้ช่วย
สมคิด ประหลาดเนตร
ครูผู้ช่วย
กชกร เลื่อนลอย
ครูผู้ช่วย
ดาวเรือง คำดีวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
       
วรางคณา ใจเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
อ้อมใจ ลอยเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
ธิติยา ทามูล
ผู้ดูแลเด็ก
เรือง ด้วงฟู
นักการภารโรง
ร.ร.บ้านวงพระจันทร
กันญา มีนุ้ย
พนักงานจ้างเหมา
อรพรรณ แมลงภู่
พนักงานจ้างเหมา
ธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
กุสุมา คุ้มสา
พนักงานจ้างเหมา