สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

 

ฐิตารีย์ ดีติ๊บ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
จตุพร หนูน้อย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ธิดารัตน์ จันทร์สิงห์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
วีรยา ดาสาลี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
       
ณรงค์ ขุมเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนฯ
สุวภัทร เขียวสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ
เอนก บุญสิงห์
นักทรัพยากรบุคลฯ
โสภณ บัวอ่อน
นักป้องกันและบรรเทาฯ
       
นาราภัทร เชิดฉาย
เจ้าพนักงานธุรการฯ
สุภารัตน์ บุญเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
นุชติยา บัวเขียว
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป
ภัทรา บุตรหล่อ
ผช.จนท.วิเคราห์ฯ
       
กรรวี คุ้มสา
นักการภารโรง
ประเทือง เพชรนิล
คนงานทั่วไป
นิรุตธ์ จั่นเพชร
พนักงานจ้างเหมา
ทิฆัมพร โสรัจประสพสันติ
พนักงานจ้างเหมา
       
อานุมาศ อ่อนเหลือ
พนักงานจ้างเหมา
สมชาย น่วมนุ้ย
ป้องกันฯ
อำนาจ สุวรรณวงศ์
ป้องกันฯ
ปราโรม ไข่แจ้ง
ป้องกันฯ
       
 
นาวิน วงศ์ชมพู
ป้องกันฯ
สมบูรณ์ อธินา
ป้องกัน
ขวัญใจ ไอยรา
ป้องกันฯ