หัวหน้าส่วนราชการ

 

วิทยา เกษรพรหม
ปลัดเทศบาลตำบลฯ
สุวรรณ ทรัพย์ศิริกาญจนา
รองปลัดเทศบาลฯ
ธีรพล เกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฐิตารีย์ ดีติ๊บ
หัวหน้าสำนักปลัด
อำไพ เพ็ชรแอน
ผู้อำนวยการกองคลัง