ฝ่ายปกครอง
สมาชิกเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

 

 
นายสมนึก เหล็กพรหม
สมาชิกเขต 1
นายนง ผะอบนาค
สมาชิกเขต 1
นายเกตุ จันทร์สิงห์
สมาชิกเขต 1
นายมาเยือน โพธิ์ทอง
สมาชิกเขต 1
นายสนม พลธีระ
สมาชิกเขต 1
 
 
นายสุธน บุญมาก
สมาชิกเขต 2
นายเล็ก แอบอุ่น
สมาชิกเขต 2
นายสมเด็จ หลวงนุช
สมาชิกเขต 2
นายนูน จันทร์สิงห์
สมาชิกเขต 2
นายประนอม แมลงภู่
สมาชิกเขต 2
นายจำแลง ลอยเลิศ
สมาชิกเขต 2